oferta

Drukuj

 

Oferta edukacyjna SP27 na rok szkolny 2020/21

 

Oferta edukacyjna przedszkola na rok szkolny 2020/21

 

We wrześniu 2019r., w naszej placówce, rozpoczęło działalność nowoczesne, publiczne przedszkole. Wszystkie pomieszczenia zostały zaadoptowane, wyremontowane oraz wyposażone ze środków funduszy Unii Europejskiej, w ramach realizacji projektu „Akademia Przedszkolaka"3. Utworzyliśmy 3 oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat, po 19 przedszkolaków każdy.

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00 – 17.00. Od 8:00 do 13:00 realizowana jest podstawa programowa. W tym czasie placówka zapewnia wszystkim dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, a rodzice wnoszą wyłącznie opłaty za wyżywienie. Placówka dysponuje własną kuchnią, dzięki czemu oferowane maluchom posiłki są zdrowe, odpowiednio zbilansowane, zróżnicowane i świeże.

Jako nowe, nieduże i nowocześnie doposażone przedszkole mamy wiele atutów, które, pomimo naszej niespełna rocznej działalności, zostały już zauważone i doceniane są przez przedszkolaki, jak i ich rodziców. Tym bardziej, iż ogromną bazę nowoczesnych pomocy naukowych wykorzystujemy, wdrażając w pracy z dziećmi najnowsze osiągnięcia pedagogiki przedszkolnej, zweryfikowane naukowo przez Katedrę Pedagogiki i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, który objął nasze przedszkole patronatem.


W codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej pragniemy dbać o:


• empatyczną komunikację z dzieckiem mającą na celu obserwowanie bez oceniania, rozpoznawanie i wyrażanie uczuć dziecka, wiązanie aktualnie przeżywanych uczuć z jego potrzebami (wartościami, pragnieniami), formułowanie konkretnych próśb (ale nie żądań),
• rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu,
• różnorodną aktywność twórczą dziecka poprzez udział w różnego rodzaju zaję-ciach dodatkowych oraz projektach zarówno miejskich, jak i autorskich,
• zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemów przez dziecko,
• możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,
• zindywidualizowane podejście.

Oto, co jeszcze zapewnimy Państwa dzieciom:

• dwa razy w tygodniu zajęcia z języka angielskiego, a w najstarszych grupach religię,
• różnego rodzaju imprezy przedszkolne i zabawy integracyjne na terenie placówki organizowane przez cały rok szkolny,
• spotkania z ciekawymi ludźmi, dzięki rozwiniętej współpracy ze środowiskiem lokalnym,
• systematyczną współpracę z rodzicami poprzez cykl zajęć dla rodziców i dzieci „ Pół godzinki dla rodzinki",
• przestronne sale wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz dopasowane do wieku dzieci zabawki, zapewniające im wszechstronny rozwój,
• przyjazną lokalizację w otoczeniu lasu, która daje możliwość rozbudzania zainteresowań dzieci naturalnym środowiskiem i potrzebą jego ochrony,
• bezpieczny plac zabaw.

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Nazwa: Koło czytelnicze „Czytam z klasą”

Adresat: uczniowie klas II i III.

Krótki opis działania: W czasie zajęć koła uczniowie poznają bohaterów literatury dziecięcej, doskonalą technikę czytania oraz aktywnego słuchania i czytania ze zrozumieniem.

Efekty: rozbudzenie ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania.

Nauczyciel: Hanna Paterka

 

Nazwa: Bąbel matematyczny

Adresat: uczniowie klas I i II

Krótki opis działania: W czasie zabaw, gier i zadań matematycznych zachęca się uczniów do twórczej aktywności, logicznego myślenia, pracy w grupach, wspólnego poszukiwania strategii rozwiązywania problemów.

Efekty: rozwijanie umiejętności matematycznych, zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.

Nauczyciel: Elżbieta Lewandowska, Hanna Paterka

 

Nazwa: „Spójrz inaczej”- program profilaktyczno- wychowawczy

Adresat: uczniowie klas I i II

Krótki opis działania:Zajęcia realizuje wychowawca ze swoimi zespołem klasowymi. Zajęcia z dziećmi prowadzone metodami aktywnymi odbywają się jeden raz w tygodniu na wydzielonej godzinie i obejmują pięć działów tematycznych:  funkcjonowanie w grupie, przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji, budowanie poczucia własnej wartości, rozwiązywanie problemów i konfliktów, troskę o zdrowie i problemy uzależnień.

Efekty:Zdobycie przez dzieci umiejętności radzenia sobie z emocjami ; rozumienie swoich uczuć i emocji; branie za nie odpowiedzialności; dawanie sobie rady z trudnymi uczuciami, takimi jak smutek, złość czy wstyd; dbanie o pozytywną samoocenę ; uczenie się konstruktywnego wyrażania złości.

Nauczyciel: Elżbieta Lewandowska, Hanna Paterka

 

Nazwa: Mały Sportowiec

Adresat: Uczniowie klas I-III

Krótki opis działania: Poznawanie sportu poprzez zabawę. Propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia.

Efekty: Uczeń, przyswoi zasady zdrowego spędzania czasu wolnego, odżywiania się oraz udzielania pierwszej pomocy. Posiądzie nawyk uczestnictwa w formach aktywności ruchowej, będzie potrafił zadbać o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących przez stosowanie zasad, które obowiązują w czasie zajęć ruchowych, pozna ćwiczenia, które kształtują poszczególne cechy motoryczne, pozna konkurencje sportowe. Nauczy się pracować w zespole.

Nauczyciel: Anna Ptaszyńska

 

 

Nazwa: Piłka nożna dla najmłodszych

Adresat: uczniowie klas I - IV

Krótki opis działania: zajęcia prowadzone raz w tygodniu ukierunkowane na rozwijanie zainteresowań sportowych, pokazujące możliwości wykorzystania czasu wolnego oraz wdrażające do czynnego odpoczynku.

Efekty:rozwijanie u uczniów zainteresowań dotyczących zdrowia,rozwijanie zainteresowań dyscypliną jaką jest piłka nożna,nabycie umiejętności przygotowania organizmu do wysiłku fizycznego, poznanie zasad fair-play,kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,poznanie zasad bezpieczeństwa na zajęciach sportowych
Nauczyciel: Arkadiusz Glaza

 

Nazwa: Chór GIOCOSO

Adresat: uczniowie klas I – IV

Krótki opis działania:Uczestnikami chóru są dzieci, dla których pasją jest śpiew oraz muzyka. Podczas prób rozwijamy szeroko pojęte umiejętności wokalne . Dotychczasowy repertuar obejmuje pieśni i piosenki jednogłosowe, które są podstawą przygotowania dzieci do poprawnego śpiewu wielogłosowego.

Efekty:umiejętność współpracy podczas śpiewu zbiorowego; znajomość ćwiczeń emisyjnych i dykcyjnych; znajomość terminów muzycznych; reagowanie na ruchy dyrygenta chóru; znajomość repertuaru; umiejętność słuchania i analizowania utworów; umiejętność zrozumienia treści muzycznej utworu i jej interpretacja; udział podczas imprez szkolnych i środowiskowych; udział w konkursach i przeglądach muzycznych

Nauczyciel: Monika Brucka

Ponadto uczniom klas 1-3 zapewniamy naukę w odrębnej części budynku oraz bezpieczny plac zabaw. Organizujemy wyjazdy na zielone szkoły.

Dla wszystkich naszych uczniów organizujemy: wycieczki przedmiotowe, wystawy, konkursy wiedzy, muzyczne, turnieje sportowe, kiermasze i festyny.

Współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi; zdobywamy nagrody w konkursach plastycznych, wokalnych, recytatorskich, ortograficznych, matematycznych i sportowych.

 

Klasy IV-VIII

 

Nazwa: „Koło biologiczno – medyczne"

Adresat: Uczniowie klas VII i VIII

Krótki opis działania: Uczeń poznaje anatomię i fizjologię ciała człowieka poprzez eksperymenty naukowe. Uczy się przeprowadzania prostych analiz i odkrywa świat biologii i medycyny krok po kroku. Uczestniczy w wybranych wykładach z cyklu Medyczne Środy na Collegium Medicum.

Efekty: Uczeń:

* rozwija pasję doświadczalną i badawczą,

* projektuje i przeprowadza proste doświadczenia medyczne,

* zdobywa wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia, odpowiedniego odżywiania

sięi profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Nauczyciel: Marlena Samselska – Lasik

 

 

Nazwa: "18 Południk" - Klub Młodego Odkrywcy

Adresat: Uczniowie klas IV do VIII

Krótki opis działania: Działania skupiają się na rozwijaniu wiedzy geograficznej

w szczególności związanej z praktycznym działaniem oraz informacjami, które poszerzają wiedzę ucznia na temat otaczającego nas świata. Nie boimy się żadnych pytań i zawsze staramy się znaleźć na nie odpowiedź.

Efekty: Koło pomaga przedstawić geografię w ciekawszym świetlę jako naukę, która ma wiele wspólnego ze współczesnym funkcjonowaniem świata. Wskazuje, jak potrzebna jest geografia w życiu codziennym, pomaga nabyć umiejętności praktyczne oraz rozwija i poszerza wiedzę o świecie uczestników.

Nauczyciel: Jacek Domieracki

 

 

Nazwa: Spójrz Inaczej

Adresat: Uczniowie klas IV

Krótki opis działania: Program profilaktyczny, poszerzający wiedzę dziecka na temat umiejętności dostosowywania zachowań do współczesnych zagrożeń.

Efekty: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów, przekazanie informacji o konsekwencjach palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków psychoaktywnych, rozwijanie psychospołecznych umiejętności życiowych uczniów umożliwiających radzenie sobie z problemami życia codziennego i samorealizacją, kształtowanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz motywowania do podejmowania w środowisku szkolnym różnych form aktywności zaspokajających potrzeby psychiczne, emocjonalne, społeczne i duchowe.
Nauczyciel: Anna Ptaszyńska

 

Nazwa: Klub humanisty

Adresaci: uczniowie klas V - VIII

Krótki opis działania: Zajęcia adresowane są dla uczniów, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z języka polskiego, historii oraz udoskonalić i rozwinąć umiejętności plastyczne. Program zakłada:

• poszerzanie wiadomości nt. wydarzeń historycznych,

• prezentacje, swobodne wypowiedzi, czytanie poezji,

• wieczernicę, spotkanie z kombatantem.

Ciekawe wyjścia edukacyjne:muzea, teatr,wystawy,spotkania z przedstawicielami lokalnej kultury (wywiady).

Efekty: Uczestnik zajęć: zna ważniejsze daty i wydarzenia historyczne;sprawnie prowadzi video bloga, umieszczając na nim zebrane materiały i informacje;zna artystów ( poetów, malarzy, rzeźbiarzy) tworzących w regionie;rozpoznaje cechy i miejsca charakteryzujące region ( tradycje, zabytki itp.);wyszukuje źródła wiedzy o ciekawych wydarzeniach kulturalnych w regionie oraz na ich podstawie przygotowuje informacje na określony temat;podczas prezentowania efektów swojej pracy stosuje różnorodne techniki przekazu;sprawnie posługuje się dłuższymi formami wypowiedzi : opowiadaniem, opisem i sprawozdaniem;uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat, prezentuje własne zdanie i uzasadnia je.

Nauczyciele: Małgorzata Retman, Anna Seyda

 

 

Nazwa: KLUB RODZICA SP nr 27 w Bydgoszczy

 

Adresaci: Rodzice z naszej i sąsiednich placówek chcący aktywnie uczestniczyć w życiu dziecka i szkoły. 
Krótki opis działania: Celem działalności KLUBU RODZICA jest dostarczenie rodzicom praktycznych wskazówek jak postępować dzieckiem, a jednocześnie wspierać dziecko w jego rozwoju. Rodzice uczą się budowania bliskich i życzliwych relacji w rodzinie, nawiązywania dobrych kontaktów z dzieckiem i umiejętności pracy z nim. Ponadto w ramach dyskusji, w miłej atmosferze, mogą otrzymać porady m.in. w zakresie prawa, pomocy społecznej, profilaktyki zagrożeń. 
Spotkania KLUBU RODZICA SP 27 w Bydgoszczy to możliwość wyjścia poza schemat pracy nauczyciela, to „odczarowanie” wizerunku nauczyciela jako niedostępnego, bez pasji i zainteresowań. To szansa na poznanie się z innej strony, to inspirowanie do nowych działań, hobby, to dyskusje i porady w problemach, z którymi borykamy się w codziennym życiu, to partnerstwo we wspólnym działaniu na rzecz dobra naszych dzieci.

Efekty: Działalność KLUBU RODZICA spełnia wiele oczekiwań rodziców. Spotkania okazują się potrzebne i wartościowe, nie tylko ze względu na wartość edukacyjną, ale także terapeutyczną (możliwość powiedzenia o swoich problemach) i pragmatyczną. Rodzice mają okazję dzielić się swoimi refleksjami i doświadczeniem, powiedzieć o sukcesach i porażkach swoich oraz swoich dzieci. Proponujemy sprawdzone sposoby na wspólne spędzenie wolnego czasu w domu i poza nim, wyjaśniamy, dlaczego dzieci różnie się zachowują, uczestniczymy w warsztatach organizowanych przez instytucje terapeutyczne, oświatowe, wychowawcze, turystyczne. Za każdym razem jesteśmy zadowoleni i dumni ze spotkań z Rodzicami i tak bardzo cennej dla nas współpracy.

Prowadzący: Wioletta Rudnicka – Bykowska, Małgorzata Świątek, Jacek Domieracki

Serdecznie zapraszamy