ZAPRASZAMY DO NOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY NASZEJ SZKOLE

Drukuj

KLUB RODZICA

składa serdeczne podziękowanie Szanownej Pani Jowicie Flizikowskiej za prezent w postaci gry „KUPA ŚMIECHU". Na pewno wykorzystamy grę na spotkaniach Klubu Rodzica jak również w zabawach z dziećmi Naszej Szkoły.

Dziękujemy J Wioletta Rudnicka – Bykowska, Małgorzata Świątek, Jacek Domieracki

szczegóły w zakładce nabór

 

 

oferta

Drukuj

   

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

STAWIAMY NA ROZWÓJ I BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO DZIECKA !

OFERUJEMY:

PRZYJAZNE OTOCZENIE:

-           klasy w odrębnej części szkoły oraz bezpieczny plac zabaw;

-           przestronne sale dydaktyczne wyposażone atrakcyjnie i odpowiednio do wieku dziecka.

ZAPEWNIAMY:

-           doświadczoną kadrę nauczycielską,pomoc psychologiczno-pedagogiczną, terapię logopedyczną;

 

-           zajęcia pozalekcyjne: piłka nożna; bąbel matematyczny; zajęcia wyrównawcze, sportowe; laboratorium naukowe, szachy;

 

-           realizację programu profilaktyczno-wychowawczego ,,Spójrz inaczej’, uczestnictwo w edukacyjnych projektach zewnętrznych np. ,,Od grosika do złotówki”.

ORGANIZUJEMY DODATKOWE ATRAKCJE:

-              wyjazdy na Zielone Szkoły, wycieczki przedmiotowe;

-              organizujemy wystawy; konkursy wiedzy, muzyczne; turnieje sportowe; kiermasze i festyny.

WSPÓŁPRACUJEMY:

-          z innymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi; zdobywamy liczne nagrody w konkursach plastycznych, wokalnych, recytatorskich, ortograficznych, matematycznych i sportowych.

EFEKTY:

-              znajdowanie radości w nauce poprzez zabawę , doświadczanie, przeżywanie;

-              przełamywanie stresu adaptacyjnego;

-              rozwijanie twórczego myślenia, zachęcanie do działania, rozbudzanie zainteresowań

               poznawczych;

-              dziecko jest bezpieczne i szczęśliwe,

ZAPRASZAMY !

Oferta edukacyjna zespołu matematyczno-przyrodniczego

 

Nazwa: Klub Młodego Odkrywcy

Adresat: Uczniowie klas IV-VIII

Krótki opis działania: Poznawaj naukę przez doświadczenia i eksperymentowanie, szukaj odpowiedzi na pytania przyrodnicze i odkryj zabawną część przedmiotów ścisłych.

Efekty: Uczestnicy zdobędą holistyczną wiedzę z zagadnień przyrodniczych, poszerzą swoje zainteresowania. Zajęcia, to spotkania pełne emocji, rozwijające inteligencję przyrodniczą, matematyczno – logiczną oraz interpersonalną. Uczymy się pracować w zespole oraz kreatywnie poszukiwać odpowiedzi na problemy badawcze. Zajęcia rozbudzą ciekawość do nauki oraz zbudują tożsamość świadomego młodego naukowca.

Nauczyciel: Jacek Domieracki

 

Nazwa: Szkolne Koło Turystyczno-Geograficzne „ Obieżyświat”

Adresat: Uczniowie klas V-VIII

Krótki opis działania: Zajęcia skierowane będą do uczniów klas 5-8 zainteresowanych geografią oraz poszerzeniem wiedzy geograficznej, a w szczególności poznaniem walorów środowiskowych najbliższej okolicy. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin nauk geograficznych i pokrewnych.

Efekty: Przygotowanie się do konkursów geograficznych oraz w rozszerzenie swojej wiedzy w zakresie geografii.

Nauczyciel: Teresa Szefler - Kuras

 

Nazwa: Szkolne Koło Wolontariatu

Adresat: Uczniowie klas VI-VIII

Krótki opis działania: Praca w kole ma na celu: przygotowywanie do podejmowania pracy wolontariusza w dorosłym życiu, umożliwianie podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy, kształtowanie postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska, oferowanie pomocy szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach, wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań i pasji.

Efekty: Rozwijanie wrażliwości prospołecznej wśród młodych osób, świadomości swojej osoby w społeczeństwie oraz wpływie jaki może mieć.

Nauczyciel: Teresa Szefler - Kuras

 

Nazwa: „Laboratorium biologiczno – medyczne"

Adresat: Uczniowie klas VIII

Krótki opis działania: Uczeń poznaje metody prowadzenia badań biologicznych metodą eksperymentu. Uczy się przeprowadzania prostych analiz medycznych i odkrywa świat biologii krok po kroku. Uczestniczy w wybranych wykładach z cyklu Medyczne Środy na Collegium Medicum.

Efekty: Uczeń:

* rozwija pasję doświadczalną i badawczą,

* projektuje i przeprowadza proste doświadczenia biologiczne,

* zdobywa wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia, odpowiedniego odżywiania się

i profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Nauczyciel: Marlena Samselska - Lasik

 

 

 

Sport

 

 

„MAŁY SPORTOWIEC”

Zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III, których celem jest rozwój ogólnej sprawności fizycznej. Za pomocą ukierunkowanych zabaw ruchowych dzieci poprawiają swoją   motorykę, wydolność,   koordynację wzrokowo – ruchową, a przede wszystkim aktywnie spędzają czas.

 

TRENING PIŁKI NOŻNEJ

Zajęcia dla uczniów klas II-III. Za pomocą ukierunkowanych gier i zabaw oraz właściwie dobranych ćwiczeń, dzieci zdobywają ogólne pojęcie o piłce nożnej, starają się poznawać tajniki i rozwijają umiejętności techniczne tej dyscypliny sportowej.

 

PIŁKA NOŻNA

Klasy o profilu piłkarskim prowadzimy w Szkole Podstawowej nr 27 od roku 2014. Wcześniej od 2002 roku istniały klasy piłkarskie w Gimnazjum. Początkowo patronat nad klasami piłkarskimi objął WKS Zawisza Bydgoszcz S.A, od 1 września 2016 roku MUKS CWZS Bydgoszcz, który jest zrzeszony w Cywilno - Wojskowym Związku Sportowym Zawisza Bydgoszcz.

Zapraszamy wszystkich entuzjastów piłki nożnej do klasy IV, gdzie gwarantujemy rozwój pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej, udział w treningach indywidualnych i bramkarskich, korzystanie z opieki fizjoterapeutycznej, lekarskiej, odnowy biologicznej, a także z obozów sportowych w kraju i za granicą - Hiszpania.

 

LEKKOATLETYKA

Klasy lekkoatletyczne w Szkole Podstawowej nr 27 funkcjonują pod patronatem Stowarzyszenia Lekkoatletycznego WKS Zawisza. Szkolenie sportowe prowadzone jest od klasy IV szkoły podstawowej. Lekkoatletyka jest sportem, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie. Wymaga ogólnej sprawności, więc zapewnia rozwój całego organizmu. To jedna z najlepszych dróg, jakie można wybrać dla dziecka w sporcie. Młodzież utalentowana szybkościowo z przyjemnością będzie się ścigać na krótkich dystansach, a wytrzymałościowo rywalizować będzie na dłuższych. Skok w dal i wzwyż oraz konkurencje techniczne pozwalają każdemu zajmować się tym, w czym czuje się pewny, a to przekłada się na dobrą zabawę, wiele radości z uprawiania sportu, a jednocześnie na doskonałą szkołę charakteru.

 

Zajęcia językowe ‘Angielski w sieci’
to nauka przez zabawę z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych i najnowszych platform edukacyjnych. Zajęcia kierowane są do uczniów klasy IV i V.
Zajęcia:
 - rozwijają zainteresowanie nauką języka angielskiego w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych;
- wzbogacają słownictwo uczniów;
- przygotowują uczniów do wykorzystywania języka angielskiego w sytuacjach życiowych;
- uczą wykorzystywania dostępnych źródeł informacji w nauce języka;

- promują wykorzystanie technologii komputerowej w nauce języka.

 

 

„Klub Humanisty” – zajęcia historyczno-kulturalne

Założenie programu:

• poszerzanie wiadomości nt. wydarzeń historycznych

• prezentacja, swobodne wypowiedzi, czytanie poezji

• wieczernica, spotkanie z kombatantem

• zajęcia adresowane są dla uczniów klas 4-8 SP, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z języka polskiego, historii oraz udoskonalić i rozwinąć umiejętności plastyczne

Ciekawe wyjścia edukacyjne:

• muzea

• teatr

• wystawy

• spotkania z przedstawicielami lokalnej kultury (wywiady)

Opracowywanie scenariuszy do przedstawień teatralnych na szkolne akademie.

 

1. CELE EDUKACYJNE OGÓLNE.

 

• Kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń, • Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, • Zapoznanie z historią Ojczyzny, • Poznanie pracy historyka, • Wszechstronny rozwój osobowości uczniów, • Rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, • Wzmacnianie więzi kulturowych, historycznych i narodowych. • Poznanie wybitnych postaci związanych z regionem.

• Poznanie świata tradycji i obyczajów kultywowanych w regionie.

• Kształcenie poprawnego posługiwania się językiem ojczystym.

• Kształtowanie postaw patriotycznych.

• Rozwijanie umiejętności prezentowania zdobytej wiedzy.

• Kształcenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy i informacji.

 

2. CELE EDUKACYJNE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:

• sprawnie posługuje się technologiami informatycznymi,

• rozbudza zainteresowania przeszłością historyczną, kulturą własnej miejscowości,

• poznaje dorobek przeszłych pokoleń, okazuje szacunek dla ich osiągnięć,

• jest świadomy konieczności pomnażania dziedzictwa kulturowego przodków,

• kształtuje patriotyzm lokalny,

• poznaje szanse, jakie daje miejsce zamieszkania dla przyszłej edukacji, pracy, życia i wypoczynku,

• rozwija poczucie dumy z własnej miejscowości – jej dorobku kulturalnego i materialnego,

• zdobywa informacji z różnych źródeł,

• sporządza dokumentację,

• rozwija poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie,

• praktycznie wykorzystuje zdobyte informację poprzez współtworzenie prezentacji,

• zdobywa umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi,

• buduje przyjazną atmosferę i poprawne relacje w grupie

3. PRZEWIDYWANE EFEKTY KOŃCOWE.

UCZNIOWIE POWINNI:

• Znać ważniejsze daty i wydarzenia historyczne;

• Sprawnie prowadzić video bloga, umieszczając na nim zebrane materiały i informacje;

• Znać artystów ( poetów, malarzy, rzeźbiarzy) tworzących w regionie;

• Rozpoznawać cechy i miejsca charakteryzujące region ( tradycje, zabytki itp.);

• Umieć wyszukiwać źródła wiedzy o ciekawych wydarzeniach kulturalnych w regionie oraz na ich podstawie przygotowywać informacje na określony temat;

• Podczas prezentowania efektów swojej pracy stosować różnorodne techniki przekazu;

• Sprawnie posługiwać się dłuższymi formami wypowiedzi : opowiadaniem, opisem i sprawozdaniem;

• Uczestnicząc w rozmowie, słuchać z uwagą wypowiedzi innych, mówić na temat, prezentować własne zdanie i uzasadniać je;