OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 NA ROK SZKOLNY 2024/25

Drukuj

 

nabór 24 

 

Szanowni Rodzice,

 

Szkoła Podstawowa nr 27 to kameralna placówka, z ponad 50 - letnią tradycją, położona w bezpiecznym otoczeniu lasu, z dala od ruchliwych ulic. Ideą, przyświecającą pracy szkoły jest to, aby każdy uczeń miał możliwość realizacji planów, marzeń i ambicji na miarę swoich możliwości. Dlatego też oferowane przez nas zajęcia pozalekcyjne są bardzo różnorodne, a ich dobór wynika z potrzeb uczniów, ich zainteresowań oraz oczekiwań. U naszych dzieci wspieramy kreatywność oraz twórcze myślenie. Już od pierwszej klasy aktywnie uczymy matematyki metodami Bąbla Matematycznego, odkrywamy z dziećmi świat, prowadząc zajęcia czytelnicze i warsztaty o tematyce europejskiej, zaś dla dzieci mających trudności w nauce - zajęcia wyrównawcze. Zapewniamy opiekę logopedy, psychologa oraz pedagoga i pedagoga specjalnego, a także pielęgniarki i stomatologa. Baza dydaktyczna szkoły jest nowocześnie wyposażona i dostosowana do wymogów szkoły XXI w. Prowadzimy dziennik elektroniczny. Posiadamy salkę integracji sensorycznej oraz salkę gimnastyczną dla najmłodszych, która pozwala na realizację ciekawej oferty zajęć sportowych. W październiku 2023 r. otworzyliśmy nowy plac zabaw, udostępniliśmy nową pracownię techniczną oraz informatyczną. Integracji uczymy poprzez zabawę np. podczas licznych imprez środowiskowych, turniejów i festynów. Jesteśmy małą społecznością, więc każdy uczeń jest nam znany, co pozwala na stworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi dziecka. Brak anonimowości sprzyja zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa oraz indywidualizacji pracy. Jesteśmy szkołą bez przemocy, a przyjazne relacje między uczniami i nauczycielami dopełniają nasz wizerunek – szkoły życzliwej uczniom, w której niemal każdy z nich odnosi swój sukces. Świetlica u nas jest bezpłatna, a obiady przygotowywane w szkolnej kuchni. Wszystkie zajęcia dla najmłodszych odbywają się w wyodrębnionej części szkoły. Drugie śniadanie z herbatą i obiady dzieci spożywają w stołówce szkolnej. Zależy nam na tym, aby nasi przyszli uczniowie rozpoczęli naukę w szkole, która będzie sprzymierzeńcem w adaptacji do nowych warunków związanych z kolejnym etapem w życiu dziecka.

 

 

 

Przedszkole

 

przedszkole

 

We wrześniu 2019r., w naszej placówce, rozpoczęło działalność nowoczesne, publiczne przedszkole. Wszystkie pomieszczenia zostały zaadoptowane, wyremontowane oraz wyposażone ze środków funduszy Unii Europejskiej, w ramach realizacji projektu „Akademia Przedszkolaka 3”. Utworzyliśmy trzy oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat, po 19 przedszkolaków każdy.

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00 – 17.00. Od 8:00 do 13:00 realizowana jest podstawa programowa. W tym czasie placówka zapewnia wszystkim dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, a rodzice wnoszą wyłącznie opłaty za wyżywienie. Placówka dysponuje własną kuchnią, dzięki czemu oferowane maluchom posiłki są zdrowe, odpowiednio zbilansowane, zróżnicowane i świeże.W roku 2023 otworzyliśmy przy naszej szkole nowy plac zabaw. Jako nowe, nieduże i nowocześnie doposażone przedszkole mamy wiele atutów, które, pomimo naszej krótkiej działalności, zostały już zauważone i doceniane są przez przedszkolaki, jak i ich rodziców. Tym bardziej, iż ogromną bazę nowoczesnych pomocy naukowych, pozyskanych ze środków unijnych, wykorzystujemy, wdrażając w pracy z dziećmi najnowsze osiągnięcia pedagogiki przedszkolnej. 

W codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej pragniemy dbać o:

 • empatyczną komunikację z dzieckiem mającą na celu obserwowanie bez oceniania, rozpoznawanie i wyrażanie
 • uczuć dziecka, wiązanie aktualnie przeżywanych uczuć,     
 • z jego potrzebami (wartościami, pragnieniami), formułowanie konkretnych próśb (ale nie żądań),
 • rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu,
 • różnorodną aktywność twórczą dziecka poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych oraz
 • projektach zarówno miejskich, jak i autorskich,
 • zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemów przez dziecko,
 • możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,
 • zindywidualizowane podejście.

 

Oto, co jeszcze zapewnimy Państwa dzieciom:

 • dwa razy w tygodniu zajęcia z języka angielskiego, a w najstarszych grupach religię,
 • różnego rodzaju imprezy przedszkolne i zabawy integracyjne na terenie placówki organizowaneprzez cały rok szkolny,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi, dzięki rozwiniętej współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 • przestronne sale wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz dopasowane do wieku dzieci zabawki, zapewniające im wszechstronny rozwój
  przyjazną lokalizację w otoczeniu lasu, która daje możliwość rozbudzania zainteresowań dzieci naturalnym środowiskiem i potrzebą jego ochrony,

W roku szkolnym 2024/25 w grupach przedszkolnych prowadzone będą dodatkowe zajęcia: 

 • Zajęcia plastyczne dla dzieci przedszkolnych

  Celem  zajęć jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci oraz możliwości twórczych w trakcie różnorodnych działań plastycznych. Przedszkolaki będą doskonaliły sprawność manualną i rozwijały wyobraźnię poprzez wykonywanie ciekawych prac różnymi technikami plastycznymi. Zajęcia mają na celu wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka , rozwijanie wyobraźni i twórczej postawy oraz ekspresji, jak i również kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.

  Dziecko uczęszczające na zajęcia ma rozwijać swoją wyobraźnię i rozwijać zmysł artystyczny podczas zabaw plastycznych.

  Prowadząca: Agnieszka Leppert 

 • Gimnastyka korekcyjna dla przedszkolaków

   Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  skierowane są przede wszystkim do dzieci z wadami postawy, które nie wymagają jeszcze postępowania rehabilitacyjnego.Bardzo często wady postawy spowodowane są złymi nawykami utrzymywania postawy ciała, dlatego zajęcia te mają być głównie zajęciami profilaktycznymi,by uczyć przedszkolaków poprawnych nawyków a przy tym pozwolą im wyeliminować ewentualne wady postawy we wczesnym stadium. 

  Dodatkowo przyczynią się do rozwoju fizycznego i dadzą mnóstwo świetnej zabawy, która jest przede wszystkim zdrowa.

  Prowadząca: Agnieszka Leppert

Szkoła podstawowa

 

 

„Języczek – gimnastyczek” – zabawy logopedyczne dla

dzieci klas 1-3 

 

logopeda

 

Adresat:  dzieci z wadami wymowy (z klas 1-3).

Krótki opis działania: 

Program zakłada objęcie opieką terapeutyczną uczniów z klas I – III szkoły podstawowej w zakresie eliminowania zaburzeń rozwoju mowy i języka. Nastawiony jest na wspieranie edukacyjne uczniów z problemami logopedycznymi, ze zwróceniem uwagi na zakres zaburzeń, potrzeby i możliwości dziecka a w szczególności: 

Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.

Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
Usprawnianie techniki czytania i pisania.
Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej
.

 Efekty: 

wzbogacenie słownika czynnego i biernego, kształtowanie twórczej aktywności słownej (opowiadanie własnymi słowami krótkich tekstów, ilustracji, historyjek obrazkowych, układanie rymów, zagadek, posługiwanie się poprawną polszczyzną), usprawnienie narządów artykulacyjnych, zwiększenie zasobu słownictwa iumiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

Osoba prowadząca : Anna Seyda

 

Mały Pleciuga

Adresat: dzieci z wadami wymowy (z klas 1-3)

Krótki opis działania: 

Program zakłada objęcie opieką terapeutyczną uczniów z klas I – III szkoły podstawowej w zakresie eliminowania zaburzeń rozwoju mowy i języka. Nastawiony jest na wspieranie edukacyjne uczniów z problemami logopedycznymi, ze zwróceniem uwagi na zakres zaburzeń, potrzeby i możliwości dziecka.

Efekty: wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego, kształtowanie twórczej aktywności słownej (opowiadanie własnymi słowami krótkich tekstów, ilustracji, historyjek obrazkowych, układanie rymów, zagadek, posługiwanie się poprawną polszczyzną), usprawnienie narządów artykulacyjnych, zwiększenie zasobu słownictwa iumiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

Zajęcia odbywać się będą w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Osoba prowadząca : Agata Hełminiak, Anna Seyda

 

 

 

Potrafię więcej

 

coaching

 Adresat: Uczniowie klas  I - III                                                                                  

Krótki opis działania: Zajęcia prowadzone są przez wychowawców raz w tygodniu. Przeznaczone są dla uczniów, u których występują braki w wiadomościach i umiejętnościach wynikających z deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej, częstych nieobecności w szkole. Praca na zajęciach ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego dziecka. Pomoce dydaktyczne stosowane w trakcie ćwiczeń są różnorodne, budzą zainteresowanie dziecka. Zajęcia często mają charakter zabawowy.

Efekty: wyrównywanie szans edukacyjnych, wspieranie harmonijnego rozwoju, eliminowanie niepowodzeń szkolnych, doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia.

Prowadzący: Agata Hełminiak, Elżbieta Lewandowska, Hanna Paterka.

 

„Spójrz inaczej”- program profilaktyczno- wychowawczy

empatia

 

Adresat: uczniowie klas II, III

Krótki opis działania: Zajęcia realizuje wychowawca ze swoimi zespołem klasowymi. Zajęcia z dziećmi prowadzone metodami aktywnymi odbywają się jeden raz w tygodniu na wydzielonej godzinie i obejmują pięć działów tematycznych: funkcjonowanie w grupie, przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji, budowanie poczucia własnej wartości, rozwiązywanie problemów i konfliktów, troskę o zdrowie i problemy uzależnień.

Efekty: Zdobycie przez dzieci umiejętności radzenia sobie z emocjami; rozumienie swoich uczuć i emocji; branie za nie odpowiedzialności; dawanie sobie rady z trudnymi uczuciami, takimi jak smutek, złość czy wstyd; dbanie o pozytywną samoocenę; uczenie się konstruktywnego wyrażania złości.

Nauczyciel: Hanna Paterka

 

Bąbel matematyczny

 

bąbel

 

 

Adresat: uczniowie klas  II

Krótki opis działania: W czasie zabaw, gier i zadań matematycznych zachęca się uczniów do twórczej aktywności, logicznego myślenia, pracy w grupach, wspólnego poszukiwania strategii rozwiązywania problemów.

Efekty: rozwijanie umiejętności matematycznych, zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.

Nauczyciel: Elżbieta Lewandowska, Hanna Paterka, Małgorzata Świątek, Elżbieta Lewandowska.

Adresat: uczniowie klas 4-8

Opis: Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez zastosowanie aktywizujących metod nauczania; integracja wiedzy szkolnej i pozaszkolnej, doświadczeń uczniowskich i ich aktywnego działania; uświadamianie uczniom i pokazywanie im, jakie szerokie zastosowanie w praktyce i życiu codziennym ma matematyka; rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania oraz wzmacnianie motywacji poznawczej, a także rozwijanie umiejętności społecznych.

 Efekty:

- rozwój sprawności rachunkowej, kształtowanie wyobraźnie geometrycznej

- kształtowanie takich cech jak: wytrwałość, systematyczność, dokładność, inicjatywa

- twórcze i logiczne myślenie,

- rozbudzenie ciekawości i zainteresowań matematycznych

 Nauczyciel: Izabela Butowt, Maria Sadka

 

Zajęcia rozwijające kreatywność „Myślę, tworzę, działam”

 

Adresat: uczniowie klas II, III

Krótki opis działania: Podczas zajęć uczniowie poznają swoje możliwości twórcze,  rozwijają zdolności  i ćwiczą kreatywne myślenie. Pracujemy w grupach i indywidualnie. Określamy problem, szukamy wielu rozwiązań, staramy się je zastosować w praktyce. Nasze działania maja charakter interdyscyplinarny. Liczymy, piszemy, malujemy, tańczymy…i wiele innych.         

Efekty: Kształtowanie postawy twórczej, nabycie praktycznych umiejętności,otwartość na nowe pomysły i kierunki działania, zwiększenie poczucia własnej wartości,  rozwijanie zdolności nieszablonowego myślenia.   

Nauczyciel: Hanna Mańkowska

 

Robotyka 

 robotyka

Adresat: uczniowie klas I- III

Krótki opis działania: Robotyka i programowanie uczy wielu umiejętności, które są kluczowe w dzisiejszym świecie - świadomego korzystania z technologii, analizowania informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, kreatywności, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań i pracy w zespole. Dzięki programowaniu młody człowiek uczy się rozumieć otaczający go świat   i zachodzące w nim zmiany. Nie jest tylko biernym odbiorcą technologii, ale potrafi sam z jej użyciem realizować własne projekty. 

Efekty: Rozwijanie zainteresowań myślą techniczną. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie pomysłowości i twórczego działania. Kształtowanie cierpliwości o dokładności. Kształtowanie umiejętności współpracy, słuchania. Dbanie o szacunek do innych osób. Kształtowanie nawyku dbania o cudzą własność. Poznanie pojęcia robot i jego wykorzystania. Rozwijanie umiejętności odczytywania instrukcji modelu wirtualnego. Poznanie zasad budowania            i obsługi zestawów konstrukcyjnych LEGO Education. Wykorzystanie kodu obrazkowego do programowania robota. Prezentowanie efektów pracy komputera z wykorzystaniem robotów LEGO. Wprowadzenie pojęcia sekwencja, algorytm i wskazanie przykładów algorytmów z różnych  dziedzin życia. Doskonalenie umiejętności optymalizacji kodu programu. Rozwijanie zainteresowań technicznych uczniów. 

Prowadzący: Małgorzata Świątek  

 

Adresat: klasy 4-8

Opis: Celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych, społecznych i emocjonalnych, radzenie sobie w dynamicznym i zmieniającym się świecie. Dzieci będą nabywały umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Prowadzący: Anna Nowacka

 

Zajęcia z eksperymentu

 

Adresat: uczniowie klas 1-3.

Opis: Celem jest zaciekawienie światem przyrody, rozbudzanie pasji poznawczych, motywowanie do poznawania przyrody w sposób aktywny.

Prowadzący: Anna Nowacka

 

Adresat: uczniowie klas 4-8.

Opis: Celem jest zaciekawienie fizyką, chemią i biologią, motywowanie do twórczego i wytrwałego poznawania świata, budowanie naukowego podejścia do rozwiązywania problemów.

Prowadzący: Anna Nowacka

 

 

 

Zajęcia sportowe

 

sport 3

 

Adresaci: Klasy 1-3

 

Opis : Zajęcia sportowe mają m.in. zaspokajać biologiczną potrzebę zwiększonej aktywności ruchowej oraz stwarzać dzieciom szerokie możliwości jej realizowania. Forma realizacji gry i zabawy ruchowe. 

Efekty: wyposażenie uczniów w elementarną wiedzę dotyczącą rozwoju fizycznego motorycznego, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, zasad higienicznego trybu życia, rozbudzanie zainteresowań sportowych, rozbudzanie oraz kształtowanie różnorodnych zainteresowań i zdolności motorycznych ogółu uczniów organizowanie ich dobrowolnego samokształcenia.

 Nauczyciel: Katarzyna Krysiak

 

Mały Europejczyk

Europa

Adresat: Uczniowie klas 2

Opis: Podczas zajęć uczniowie pogłębiają wiedzę na temat miasta Bydgoszczy, Polski i jej regionów. Poznają kulturę i ciekawostki państw graniczących z Polską oraz pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wychowankowie zdobędą wiedzę na temat sztuki, waluty, sławnych ludzi, instytucji i organizacji europejskich.

Efekty: rozwijanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej, poznanie kultury, stylu życia i języka innych narodów europejskich, kształtowanie szacunku dla przedstawicieli innej narodowości

Prowadzący: Agata Hełminiak

 

Plastyczne koło ratunkowe 

 

brudna-kolorowa-paleta-i-farba

Adresat: Uczniowie klas 1-3

Opis:dodatkowe zajęcia plastyczne rozwijające kreatywność u uczniów. Zajęcia prowadzone z elementami arteterapii, w przyjaznej atmosferze.

Prowadzący: Grażyna Dobrzelecka 

 

 

"Czytam, rozumiem, rozwiązuję" - kółko matematyczne

Adresat: uczniowie klas 4

Opis: Zajęcia mają na celu doskonalenie kompetencji matematyczno-logicznych uczniów, a także rozszerzanie materiału edukacyjnego tak, by umożliwić im rozwój zainteresowań i zdolności poprzez umiejętność czytania i analizowania tekstów matematycznych. Uczniowie będą mieli za zadanie nie tylko rozwiązać zadanie, ale przede wszystkim przedstawić sposób dochodzenia do rozwiązania. Dodatkowo utrwalana będzie sprawność rachunkowa.

Efekty: - twórcze i logiczne myślenie, - rozbudzenie ciekawości i zainteresowań matematycznych, - skłonność do podejmowania trudniejszych, złożonych zadań, - wykorzystanie wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego, 

Nauczyciel prowadzący: Izabela Butowt

 

Projekt „Świetliczaki w krainie zagadek”

Adresat: podopieczni świetlicy szkolnej

Opis : organizowanie dzieciom przebywającym na świetlicy spotkań, podczas których wspólnie rozwiązywali by zagadki, pokonywali trasy podchodów, rozwiązywali escape room-y

Efekt: dzieci aktywnie spędzają czas na świetlicy, uczą się logicznie myśleć i planować działania tak, aby odnieść sukces, uczą się współpracy w grupie rówieśniczej.

Prowadzący: Katarzyna Konieczna-Jaroszewska/ Anna Missima/Agnieszka Pomarańska

 

Projekt językowy o wybranej wspólnie tematyce w ramach współpracy międzynarodowej E-Twinning

 

Adresat: uczniowie klas 1-8

Opis : 

 • współpraca z krajami europejskimi, pragnącymi doskonalić kompetencje językowe z zakresu języka angielskiego i niemieckiego,
 • realizacja działań projektowych o wybranej tematyce,
 • spotkania on-line ze szkołami partnerskimi, praktyczne wykorzystanie zdolności językowych uczniów, wymiana doświadczeń między nauczycielami.

 

Efekt: umiejętne posługiwanie się j. obcym podczas konwersacji z rówieśnikami z innych krajów

 

Prowadzący: Katarzyna Konieczna-Jaroszewska/ Anna Missima

 

 Fordoniada językowa- edycja III

Adresat: uczniowie fordońskich szkół

Opis : przygotowanie szkoły do wizyty uczniów sąsiednich szkół, przygotowanie przez klasy gazetek tematycznych, quizy, rywalizacje międzyszkolne, potyczki językowe/ kulturoznawcze.

Efekt: promowanie szkoły w lokalnej społeczności, współpraca klas na różnych płaszczyznach, pokonywanie barier językowych, zainspirowanie dzieci do dalszej, efektywnej nauki języków obcych;

Prowadzący: Katarzyna Konieczna-Jaroszewska/ Anna Missima

 

Szkoła w stylu eko z elementami dwujęzyczności 

 

Adresat: uczniowie klas 5-8 

Opis: Projekt europejski, w ramach którego uczniowie zdobywają wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu ekologii, wzbogacone o język angielski.

Efekt:Uczniowie dowiadują się o sposobach ochrony przyrody, rozwoju zwierząt, potrzebie bioróżnorodności. Uczniowie budują budki dla owadów oraz mini turbiny wiatrowe, tworzą przyszkolny ogródek, przeprowadzają eksperymenty. Uczniowie uczą się zagadnień biologicznych w języku angielskim.

Prowadzący: Anna Missima

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki

 

matematyka

 

Adresat: uczniowie klas 4-8

Opis: Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności matematycznych, wzbogacenie logicznego i kreatywnego myślenia, promowanie pasji i zainteresowania, rozwijanie umiejętności badawczych.

Podczas zajęć uczniowie będą przygotowywani do udziału w konkursach na różnych szczeblach: miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Efekty:

- twórcze i logiczne myślenie

- rozbudzenie ciekawości i zainteresowań matematycznych

- skłonność do podejmowania trudniejszych, złożonych zadań

- udział w konkursach przedmiotowych

- wykorzystanie wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego

 Nauczyciel: Izabela Butowt, Maria Sadka

 


 „Klub Humanisty” – zajęcia historyczno-kulturalne 

 

klub humanisty 

Adresat: uczniowie klas 4-8

Opis działania: 

poszerzanie wiadomości nt. wydarzeń historycznych, swobodne wypowiedzi, czytanie poezji, wieczernica, spotkanie z kombatantem oraz przedstawicielami lokalnej kultury. Zajęcia adresowane do uczniów klas 4-8, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z języka polskiego, historii oraz udoskonalić i rozwinąć umiejętności plastyczne. W programie przewiduje się ciekawe wyjścia edukacyjne: do muzeum, teatru, na wystawy.

 

Efekty: 

 • Znają ważniejsze daty i wydarzenia historyczne;
 • Znają artystów ( poetów, malarzy, rzeźbiarzy) tworzących w regionie;
 • Potrafią wyszukiwać źródła wiedzy o ciekawych wydarzeniach kulturalnych w regionie oraz na ich podstawie przygotowywać informacje na określony temat;
 • Sprawnie posługują się dłuższymi formami wypowiedzi : opowiadaniem, opisem i sprawozdaniem;
 • Podczas prezentowania efektów swojej pracy stosują różnorodne techniki przekazu.

Osoby prowadzące: Anna Seyda, Małgorzata Retman

 klub rodzica

 

Adresat: Tematyczne spotkania Klubu skierowane są do rodziców dzieci z przedszkola
i uczniów szkoły, którzy chcą brać czynny udział w rozwoju dziecka.

Krótki opis działania: Klub Rodzica jest realizowany w formie warsztatów ze specjalistami pracującymi w szkole i poza nią. Spotkania zawierają krótkie omówienia tematów, ćwiczenia praktyczne, debaty, wykłady, odwołania do doświadczeń z własnego dzieciństwa.Cennym elementem edukującym jest również wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami oraz tzw. praca domowa, czyli praktyczne zastosowanie w domu, w relacji
z dzieckiem, nabytych w trakcie spotkań umiejętności.
Tematyka spotkań obejmuje istotne, bieżące problemy występujące w wychowaniu i kształceniu dziecka m.in.: naukę umiejętności rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcania dzieci do współpracy, wspierania samodzielności dzieci czy rozwiązywania problemów
i konfliktów. Rodzice otrzymują również pomoc specjalistyczną w postaci warsztatów psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych.
   
Zadaniem jest wspieranie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych, wychowawczych, w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi. Nauka umiejętności dialogu
i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się z dziećmi, skłonienie rodziców do refleksji, przemyśleń nad swoją rodziną.

Efekty:          
Klub Rodzica nawiązał stałą współpracę z Pałacem Młodzieży, w którym odbywają się warsztaty dla rodziców o bardzo różnej tematyce m.in. z zakresu komunikacji, diety dziecka, problemów emocjonalnych, zachowań niepożądanych, ipt    
Pozyskuje nowych specjalistów współpracujących z Klubem tym samym wzbogacając ofertę warsztatów o nowe działania: logopedę, informatyka, rewalidatora, psychologów, coacha, terapeutę pedagogicznego, nauczycieli przedmiotowych (matematyka, geografia, j. polski)
Klub Rodzica bierze czynny udział w Miejskim Programie Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” z cyklu Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie – warsztaty dla rodziców

Prowadzący: Wioletta Rudnicka – Bykowska

 

 

 


 

szkoła

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do naszej małej, kameralnej i przyjaznej dzieciom szkoły