OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 NA ROK SZKOLNY 2022/23

Drukuj

 

nabór 1 

 

Szanowni Rodzice,

 

Szkoła Podstawowa nr 27 to kameralna placówka, z ponad 50 - letnią tradycją, położona w bezpiecznym otoczeniu lasu, z dala od ruchliwych ulic. Ideą, przyświecającą pracy szkoły jest to, aby każdy uczeń miał możliwość realizacji planów, marzeń i ambicji na miarę swoich możliwości. Dlatego też oferowane przez nas zajęcia pozalekcyjne są bardzo różnorodne, a ich dobór wynika z potrzeb uczniów, ich zainteresowań oraz oczekiwań. U naszych dzieci wspieramy kreatywność oraz twórcze myślenie. Już od pierwszej klasy aktywnie uczymy matematyki metodami Bąbla Matematycznego, odkrywamy z dziećmi świat, prowadząc zajęcia czytelnicze i warsztaty o tematyce europejskiej, zaś dla dzieci mających trudności w nauce - zajęcia wyrównawcze. Zapewniamy opiekę logopedy, psychologa oraz pedagoga, a także pielęgniarki i stomatologa. Baza dydaktyczna szkoły jest nowocześnie wyposażona i dostosowana do wymogów szkoły XXI w. Prowadzimy dziennik elektroniczny. Posiadamy salkę integracji sensorycznej oraz salkę gimnastyczną dla najmłodszych, która pozwala na realizację ciekawej oferty zajęć sportowych. W planie jest budowa nowego placu zabaw. Integracji uczymy poprzez zabawę np. podczas licznych imprez środowiskowych, turniejów i festynów. Jesteśmy małą społecznością, więc każdy uczeń jest nam znany, co pozwala na stworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi dziecka. Brak anonimowości sprzyja zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa oraz indywidualizacji pracy. Jesteśmy szkołą bez przemocy, a przyjazne relacje między uczniami i nauczycielami dopełniają nasz wizerunek – szkoły życzliwej uczniom, w której niemal każdy z nich odnosi swój sukces. Świetlica u nas jest bezpłatna, a obiady przygotowywane w szkolnej kuchni. Wszystkie zajęcia dla najmłodszych odbywają się w wyodrębnionej części szkoły. Drugie śniadanie z herbatą i obiady dzieci spożywają w stołówce szkolnej. Zależy nam na tym, aby nasi przyszli uczniowie rozpoczęli naukę w szkole, która będzie sprzymierzeńcem w adaptacji do nowych warunków związanych z kolejnym etapem w życiu dziecka.

 

 

 

Przedszkole

 

przedszkole

 

We wrześniu 2019r., w naszej placówce, rozpoczęło działalność nowoczesne, publiczne przedszkole. Wszystkie pomieszczenia zostały zaadoptowane, wyremontowane oraz wyposażone ze środków funduszy Unii Europejskiej, w ramach realizacji projektu „Akademia Przedszkolaka 3”. Utworzyliśmy trzy oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat, po 19 przedszkolaków każdy.

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00 – 17.00. Od 8:00 do 13:00 realizowana jest podstawa programowa. W tym czasie placówka zapewnia wszystkim dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, a rodzice wnoszą wyłącznie opłaty za wyżywienie. Placówka dysponuje własną kuchnią, dzięki czemu oferowane maluchom posiłki są zdrowe, odpowiednio zbilansowane, zróżnicowane i świeże.

Jako nowe, nieduże i nowocześnie doposażone przedszkole mamy wiele atutów, które, pomimo naszej krótkiej działalności, zostały już zauważone i doceniane są przez przedszkolaki, jak i ich rodziców. Tym bardziej, iż ogromną bazę nowoczesnych pomocy naukowych, pozyskanych ze środków unijnych, wykorzystujemy, wdrażając w pracy z dziećmi najnowsze osiągnięcia pedagogiki przedszkolnej, zweryfikowane naukowo przez Katedrę Pedagogiki i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, który objął nasze przedszkole patronatem.

W codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej pragniemy dbać o:

 • empatyczną komunikację z dzieckiem mającą na celu obserwowanie bez oceniania, rozpoznawanie i wyrażanie
 • uczuć dziecka, wiązanie aktualnie przeżywanych uczuć,     
 • z jego potrzebami (wartościami, pragnieniami), formułowanie konkretnych próśb (ale nie żądań),
 • rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu,
 • różnorodną aktywność twórczą dziecka poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych oraz
 • projektach zarówno miejskich, jak i autorskich,
 • zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemów przez dziecko,
 • możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,
 • zindywidualizowane podejście.

 

Oto, co jeszcze zapewnimy Państwa dzieciom:

 • dwa razy w tygodniu zajęcia z języka angielskiego, a w najstarszych grupach religię,
 • innowacyjne zajęcia z kodowania,
 • różnego rodzaju imprezy przedszkolne i zabawy integracyjne na terenie placówki organizowaneprzez cały rok szkolny,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi, dzięki rozwiniętej współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 • przestronne sale wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz dopasowane do wieku dzieci zabawki, zapewniające im wszechstronny rozwój
  przyjazną lokalizację w otoczeniu lasu, która daje możliwość rozbudzania zainteresowań dzieci naturalnym środowiskiem i potrzebą jego ochrony,

 

Szkoła podstawowa

 

Stwarzamy warunki do stawiania pierwszych kroków w świecie nowych technologii - Kiliknij i dowiedz się co oferujemy

robotyka

 

 

 

 

Mały Pleciuga

logopedia

 

ADRESACI: Uczniowie klas 1

 OPIS: zajęcia logopedyczne, których celem jest terapia uczniów w zakresie eliminowania zaburzeń rozwoju mowy i języka, w szczególności usprawnianie zaburzonych funkcji aparatu mowy (oddechu, fonacji, artykulacji oraz ich koordynacji), a także wykształcenie umiejętności poprawnej artykulacji wszystkich głosek

EFEKTY: dziecko osiąga sukces terapeutyczny w postaci poprawy stanu wymowy, posiada właściwy zasób słownictwa, osiąga sukcesy dydaktyczne na miarę swojej możliwości

 NAUCZYCIEL: Agata Hełminiak

 

„Języczek – gimnastyczek” – zabawy logopedyczne dla

dzieci klas 1-3 

 

logopeda

 

Adresat:  dzieci z wadami wymowy (z klas 1-3).

Krótki opis działania: doskonalenie umiejętności wyrazistego i poprawnego mówienia poprzez usprawnianie narządów artykulacyjnych, kształtowanie toru oddechowego oraz  rozwijanie analizatora słuchowego.

Efekty: usprawnienie narządów artykulacyjnych, zwiększenie zasobu słownictwa i

umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

 

Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie.

 

Osoba prowadząca : Anna Seyda

Potrafię więcej

 

coaching

 Adresat: Uczniowie klas I, II,  III                                                                                          

Krótki opis działania: Zajęcia prowadzone są przez wychowawców raz w tygodniu. Przeznaczone są dla uczniów, u których występują braki w wiadomościach i umiejętnościach wynikających z deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej, częstych nieobecności w szkole. Praca na zajęciach ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego dziecka. Pomoce dydaktyczne stosowane w trakcie ćwiczeń są różnorodne, budzą zainteresowanie dziecka. Zajęcia często mają charakter zabawowy.

Efekty: wyrównywanie szans edukacyjnych, wspieranie harmonijnego rozwoju, eliminowanie niepowodzeń szkolnych, doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia.

Prowadzący: Agata Hełminiak, Elżbieta Lewandowska, Joanna Nawrocka, Hanna Paterka, Małgorzata Świątek

 

„Spójrz inaczej”- program profilaktyczno- wychowawczy

empatia

 

 Adresat:uczniowie klas I, II

 Krótki opis działania: Zajęcia realizuje wychowawca ze swoimi zespołem klasowymi. Zajęcia z dziećmi prowadzone metodami aktywnymi odbywają się jeden raz w tygodniu na wydzielonej godzinie i obejmują pięć działów tematycznych: funkcjonowanie w grupie, przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji, budowanie poczucia własnej wartości, rozwiązywanie problemów i konfliktów, troskę o zdrowie i problemy uzależnień.

Efekty: Zdobycie przez dzieci umiejętności radzenia sobie z emocjami; rozumienie swoich uczuć i emocji; branie za nie odpowiedzialności; dawanie sobie rady z trudnymi uczuciami, takimi jak smutek, złość czy wstyd; dbanie o pozytywną samoocenę; uczenie się konstruktywnego wyrażania złości.

Nauczyciel: Elżbieta Lewandowska,  Hanna Paterka

 

Bąbel matematyczny

 

bąbel

 

 

Adresat: uczniowie klas I, II

Krótki opis działania: W czasie zabaw, gier i zadań matematycznych zachęca się uczniów do twórczej aktywności, logicznego myślenia, pracy w grupach, wspólnego poszukiwania strategii rozwiązywania problemów.

Efekty: rozwijanie umiejętności matematycznych, zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.

Nauczyciel: Elżbieta Lewandowska, Hanna Paterka

 

Koło czytelnicze „Czytam z klasą”

 

czytanie dzieci

 

 

Adresat: uczniowie klas II, III

Krótki opis działania: W czasie zajęć koła uczniowie poznają bohaterów literatury dziecięcej, doskonalą technikę czytania oraz aktywnego słuchania i czytania ze zrozumieniem.

Efekty: rozbudzenie ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania.

Nauczyciel: Hanna Paterka, Małgorzata Świątek

Zajęcia sportowe

 

sport 3

 

Adresaci: Klasy 1-3

 

Opis : Zajęcia sportowe mają m.in. zaspokajać biologiczną potrzebę zwiększonej aktywności ruchowej oraz stwarzać dzieciom szerokie możliwości jej realizowania. Forma realizacji gry i zabawy ruchowe. 

Efekty: Pozalekcyjne zajęcia sportowe dają uczniom możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia. Pozwalają odpocząć, zregenerować siły fizyczne i psychiczne po całodziennym pobycie w szkole, rozwijać i pogłębiać zainteresowania sportowe. 

 

Nauczyciel:Katarzyna Krysiak

 

 

Projekt edukacyjny „Inni, a jednak tacy sami”

 

niepełnosprawni

 

Adresat: uczniowie klas 1-8

Opis : udział w spotkaniach, mających na celu ukazanie inności jako czegoś

dobrego, nie dyskryminującego drugiego człowieka (pokazanie, że jest wiele 

inności w naszym otoczeniu - na podstawie wysłuchanych fragmentów bajek i

opowiadań). Cykl ma obejmować 5 spotkań w następującej tematyce:

 1. Wszystkie dzieci nasze są – problem innej narodowości

 2. Fenomen ludzi z ASD

 3. Na dwóch kółkach – problem odrzucenia z powodu wózka inwalidzkiego

 4. Gruby to super ksywa – problem związany z nadwagą

 5. Wszyscy zasługujemy na szacunek – problem związany z biedą

opracowanie wystawy plakatów do każdego z poruszonych problemów wysłanie kartki/ kartek dla podopiecznych organizacji opiekującej się osobami niepełnosprawnymi.

Efekt: dzieci uwrażliwią się na drugiego człowieka, rozwijanie małej motoryki dzieci, rozwijanie kompetencji czytelniczych.

Prowadzący: Katarzyna Konieczna-Jaroszewska/ Anna Missima

 

"18 Południk" - Klub Młodego Odkrywcy 

odkrywcy

 

Adresat: Uczniowie klas IV do VIII

Krótki opis działania: Działania skupiają się na rozwijaniu wiedzy geograficznej w szczególności związanej z praktycznym działaniem oraz informacjami, które poszerzają wiedzę ucznia na temat otaczającego nas świata. Nie boimy się żadnych pytań i zawsze staramy się znaleźć na nie odpowiedź.

Efekty: Koło pomaga przedstawić geografię w ciekawszym świetlę jako naukę, która ma wiele wspólnego ze współczesnym funkcjonowaniem świata. Wskazuje, jak potrzebna jest geografia w życiu codziennym, pomaga nabyć umiejętności praktyczne oraz rozwija i poszerza wiedzę o świecie uczestników.

Prowadzący: Jacek Domieracki

 

 „Klub Humanisty” – zajęcia historyczno-kulturalne 

 

klub humanisty 

Adresat: uczniowie klas 4-8

Opis działania: poszerzanie wiadomości nt. wydarzeń historycznych, prezentacja, swobodne wypowiedzi, czytanie poezji, wieczernica, spotkanie z kombatantem, zajęcia adresowane są dla tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z języka polskiego, historii oraz udoskonalić i rozwinąć umiejętności plastyczne, ciekawe wyjścia edukacyjne:

Osoby prowadzące: Anna Seyda, Małgorzata Retman

 

Zajęcia rozwijające z biologii

 

bilogia

Krótki opis działania: Zajęcia z biologii przeznaczone są dla uczniów, którzy dobrowolnie chcą pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania w zakresie biologii na zajęciach pozalekcyjnych. Wszyscy chętni uczniowie wdrażani są do twórczego myślenia, samodzielnego planowania i przeprowadzania eksperymentów biologicznych oraz do zachowania przy tym bezpieczeństwa i porządku. Ponadto uczniowie uczą się formułowania trafnych wniosków z poczynionych obserwacji.

Spotkania - 1 godzina lekcyjna, co tydzień.

Efekty:

Uczniowie:

 •  potrafią pracować w sposób indywidualny,
 •  potrafią samodzielnie zaplanować i przeprowadzić doświadczenia biologiczne,
 •  potrafią określić swoje mocne i słabe strony,
 •  potrafią analizować zadania i posługiwać się terminologią biologiczną.

Udział uczniów w konkursach przedmiotowych.

Nauczyciel: Ewa Antończak

 

szkoła

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do naszej małej, kameralnej i przyjaznej dzieciom szkoły