Nabór

Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowejnr 27

w Bydgoszczy na rok szkolny 2018/19

1. Dziecko do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 27 rodzice zgłaszają w formie elektronicznej, wydrukowany z systemu wniosek składają w sekretariacie szkoły.

www.bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl

W razie pytań lub problemów z wypełnianiem wniosków w formie elektronicznej prosimy o osobisty kontakt z sekretariatem szkoły tel. 52 343 93 97

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00

2. Terminarz naboru elektronicznego do klas 1 szkoły podstawowej

         Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

1 – 22 marca

         Publikacja list zakwalifikowanych

9  kwietnia

         Potwierdzanie woli nauki

9-13  kwietnia

         Publikacja list przyjętych

23 kwietnia

   

3 Terminarz naboru uzupełniającego  do klas 1 szkoły podstawowej

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

14 – 18 maja

Publikacja list zakwalifikowanych

25 maja

Potwierdzanie woli nauki

25-30 maja

Publikacja list przyjętych

5 czerwca

Szczegóły naboru do szkół podstawowych, w tym oddziałów sportowych, określa zarządzenie nr 72/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31.01.2018 r. w sprawie harmonogramu w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Bydgoszcz w roku szkolnym 2018/19

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/469852/Zarz%C4%85dzenie-72_2018

oraz uchwała nr XLI/855/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

http://www.prawomiejscowe.pl/institution/16897/legalact/1671/16897/pdfpreview

 

4. Nabór do klas IV sportowych o profilu piłkarskim i lekkoatletycznym (rodzice składają wnioski w sekretariacie szkoły).

Do pobrania:wniosek

5. Terminarz naboru do klas IV sportowych :

 

ü1 – 6 marca - składanie wniosków przez rodziców w sekretariacie szkoły

 

próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy IV piłkarskiej:

ü12 marca 2018 godz. 16.30orlik ul. Sielska 34 (obok szkoły), 

 

Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy IV lekkoatletycznej:

ü7 marca 2018 godz. 15.30 - sala gimnastyczna SP-27 ul. Sielska 34

 

UWAGA: Dostarczamy  kserokopię aktualnych badań lekarskich kandydata lub zgody lekarskiej na wykonanie testu sprawności fizycznej przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy  o profilu sportowym

(zgoda może być od  lekarza rodzinnego lub oświadczenie rodzica / opiekuna o braku przeciwskazań zdrowotnych kandydata do wykonania testu sprawności fizycznej).

ü  20 marca – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;

ü  9 maja - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

ü  9-13 kwietnia - potwierdzenie przez rodzica woli uczęszczania do szkoły;

ü  23 kwietnia - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

 

6. Terminarz naboru uzupełniającego do klas IV sportowych

 

ü  14-18 maja 2018 r. - składanie wniosków przez rodziców w sekretariacie szkoły

ü próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy IV piłkarskiej: 

14 maja 2018 godz.16.30Orlik ul. Sielska 34 (obok szkoły),

üpróby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy IV lekkoatletycznej

16 maja 2018 godz. 15.30-sala gimnastyczna SP-27 ul. Sielska 34

ü  17 maja  – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;

ü  25 maja  - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

ü  25-30 maja - potwierdzenie przez rodzica woli uczęszczania do szkoły;

ü  5 czerwca - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

 

Test sportowy do klasy IV lekkoatletycznej pobierz

Test sportowy do klasy IV piłkarskiej pobierz