Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 27 w Bydgoszczy w roku szkolnym 2017/18

1. Dziecko do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 27 rodzice zgłaszają w formie elektronicznej, wydrukowany z systemu wniosek składają w sekretariacie szkoły.

 www.bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl

 

W razie pytań lub problemów z wypełnianiem wniosków w formie elektronicznej prosimy o osobisty kontakt z sekretariatem szkoły tel. 52 343 93 97

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00

 

2. Terminarz naboru elektronicznego do klas 1 szkoły podstawowej

ü  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

20 kwietnia – 4 maja

ü  Publikacja list zakwalifikowanych

17 maja

ü  Potwierdzanie woli nauki

23 maja

ü  Publikacja list przyjętych

25 maja

 

3. Terminarz naboru uzupełniającego  do klas 1 szkoły podstawowej

ü  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

21 – 25 czerwca

ü  Publikacja list zakwalifikowanych

30 czerwca

ü  Potwierdzanie woli nauki

do 5  lipca

ü  Publikacja list przyjętych

7 lipca


Szczegóły naboru do szkół podstawowych, w tym oddziałów sportowych, określa zarządzenie nr 191/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4.04.2017 r. w sprawie harmonogramu w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Bydgoszcz w roku szkolnym 2017/18:
http://www.prawomiejscowe.pl/institution/16897/legalact/1646/GetFile/LegalAct.pdf

oraz uchwała nr XLI/855/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. http://www.prawomiejscowe.pl/institution/16897/legalact/1671/16897/pdfpreview

Regulamin rekrutacji do klas 1 pobierz

4. Nabór do klas IV sportowych o profilu piłkarskim i lekkoatletycznym odbywać się będzie w formie tradycyjnej (rodzice składają wnioski w sekretariacie szkoły).

Do pobrania: wniosek

5. Terminarz naboru do klas IV sportowych :

 

ü    10 kwietnia – 21 kwietnia - składanie wniosków przez rodziców w sekretariacie szkoły

ü    Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy IV piłkarskiej:

24 kwietnia 2017 godz. 16.30orlik ul. Sielska 34 (obok szkoły), 

ü    Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy IV lekkoatletycznej:

25 kwietnia godz. 15.30 - sala gimnastyczna ZS nr 20 ul. Sielska 34

UWAGA: Dostarczamy  kserokopię aktualnych badań lekarskich kandydata lub zgody lekarskiej              

na wykonanie testu sprawności fizycznej przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy  o profilu sportowym (zgoda może być od  lekarza rodzinnego lub oświadczenie rodzica / opiekuna o braku przeciwskazań zdrowotnych kandydata do wykonania testu sprawności fizycznej).

ü  27 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;

ü  17 maja - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

ü  do 23 maja - potwierdzenie przez rodzica woli uczęszczania do szkoły;

ü  do 25 maja - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

5. Terminarz naboru uzupełniającego do klas IV sportowych

ü  26 maja  – 20 czerwca 2017 - składanie wniosków przez rodziców w sekretariacie szkoły

ü  próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy IV piłkarskiej:

22 czerwca 2017 godz.16.30Orlik ul. Sielska 34 (obok szkoły),

ü   próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy IV lekkoatletycznej:

22 czerwca 2017 godz. 15.30-sala gimnastyczna ZS nr 20 ul. Sielska 34

ü  23 czerwca – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;

ü  30 czerwca - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

ü  do 5 lipca - potwierdzenie przez rodzica woli uczęszczania do szkoły;

ü  do 7 lipca - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

Regulamin rekrutacji do klas IV sportowych pobierz

Testy sprawnościowe z piłki nożnej.

Testy sprawnościowe z lekkiejatletyki.