Drukuj

 

 

Organizacja nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej nr 27 w Bydgoszczy

 

 1. W okresie zawieszenia lub ograniczenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych w związku z wystąpieniem na terenie działania szkoły zdarzeń wpływających na zdrowie, życie lub bezpieczeństwo uczniów prowadzona jest nauka zdalna lub hybrydowa.
 2. Dyrektor wskazuje nauczycielom środki wykorzystywane w warunkach edukacji zdalnej.
 3. Wśród środków, o których mowa w ust. 3, szkoła zapewnia:
  • dostęp nauczycieli i rodziców do dziennika elektronicznego,
  • dostęp nauczycieli do służbowej poczty elektronicznej,
  • dostęp do pakietu Office 365 (licencja A1).
 4. Nauka zdalna w trybie rzeczywistym (on-line) realizowana jest za pomocą aplikacji Microsoft Teams.
 5. Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin wynikających z obowiązującego, ramowego planu nauczania, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, o których mowa w p. 3 i 4.
 6. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym) z zastosowaniem platformy Teams.
 7. Zakazane jest nagrywanie i rozpowszechnianie wizerunku nauczyciela utrwalonego podczas lekcji on-line .
 8. W celu zróżnicowania form pracy ucznia nauczyciele zobowiązani są do łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia .
 9. Realizację tematu w formie zdalnej nauczyciel potwierdza poprzez wpisanie tematu do e-dziennika.
 10. Frekwencja uczniów realizujących naukę zdalną wpisywana jest w e-dzienniku symbolem „NZ” (Nauczanie Zdalne).
 11. Dla uczniów, którzy z różnych przyczyn nie mogą korzystać z nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określony zostanie, w porozumieniu z rodzicami ucznia oraz nauczycielami, inny sposób kontaktowania się ze szkołą, np. wyznaczenie miejsca odbierania wydruków materiałów do pracy w domu lub dostarczania prac uczniów, przesyłanie fotokopii za pośrednictwem poczty elektronicznej itd.
 12. Potwierdzeniem uczestnictwa ucznia w edukacji zdalnej będzie elektroniczna lista obecności (w przypadku zajęć on-line) lub dostarczenie zleconej przez nauczyciela pracy.

 

Bezpieczne korzystanie z Internetu

 

 1. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci, szczególną uwagę zwracając na uczniów kl. I-III oraz uczniów niepełnosprawnych.
 2. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i  zapamiętywania haseł.
 3. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą „https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.
 4. Nie powinno się wchodzić na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).
 5. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.

 

Zasady korzystania z poczty elektronicznej

 

 1. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.
 2. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.
 3. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.
 4. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe w mailach!!!!! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.
 5. WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.
 6. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.

 

Ustalanie potrzeby modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania oraz programu wychowawczo – profilaktycznego.

 

 1. W przypadku zaistnienia potrzeby modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.
 2. Nauczyciele przekazują dyrektorowi lub wicedyrektorowi pełniącemu nadzór pedagogiczny informację, jakie treści nauczania należy przesunąć do realizacji w późniejszym terminie, a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniami.
 3. Dyrektor zatwierdza zmiany w programach nauczania.

 

 1. W przypadku zaistnienia potrzeby modyfikacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego modyfikacji dokonuje się w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz radą rodziców.

 

Obowiązki wychowawców w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania

 

 1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Wychowawca ma obowiązek:
 • niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania.
 • ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia;
 • monitorowania procesu rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły;
 • reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice.

 

Obowiązki pedagoga i psychologa w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

 

 1. Potrzebę nawiązania kontaktu on-line z pedagogiem oraz psychologiem szkoły rodzic/uczeń zgłasza przez e-dziennik, celem ustalenia terminu połączenia w aplikacji Teams.
 2. Zadaniem pedagoga i psychologa jest udzielanie zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:
 • inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego;
 • wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

 

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki.

 

 1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) i na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
 2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.
 3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej.
 4. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela. Potrzebę nawiązania kontaktu on-line z nauczycielem rodzic/uczeń zgłasza przez e-dziennik, celem ustalenia terminu połączenia w aplikacji Teams, chyba, że wskazówki i wyjaśnienia nauczyciela przekazane poprzez e-dziennik są dla rodzica/ucznia wystarczające.

 

 1. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu poprzez konsultacje, o których mowa w p. 4 oraz oceny wpisywane do e-dziennika.

 

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

 

 1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów, nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.
 2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.
 3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.
 4. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.
 5. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i inne.
 6. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.
 7. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.
 8. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

 

Warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

 1. Podczas edukacji zdalnej stosuje się zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach uczniów oraz zasady postepowania z uczniem ustalone podczas posiedzeń KZN.
 2. Rewalidator prowadzi zajęcia rewalidacyjne zdalnie, za pośrednictwem aplikacji Teams.
 3. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
 4. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.

 


 

[1] art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1), art. 81 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.)

 

[2] np. wskazania podczas lekcji kilkuminutowego zadania niewymagającego kontaktu wzrokowego z monitorem - zapoznanie się z tekstem w podręczniku, sporządzenie notatki w zeszycie, itd.