Drukuj

 

 

Szkoła Podstawowa nr 27 w Bydgoszczy (ZS20) zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych, w ramach projektu pn. „Po co? Dlaczego? Jak?- kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-061/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Formularz oferty

Oświadczenie

Informacja o wyniku postępowania